Báo cáo tài chính giữa niên độ
13/08/2020, 13:51
/vnt_upload/shholders/08_2020/BCSX_30.06.20_.pdf
Corporate Governance Report 6 months - 2020
20/07/2020, 14:00
/vnt_upload/shholders/07_2020/bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_cty_6_thang_2020.pdf
Financial Statement 2nd Quarter - 2020
20/07/2020, 13:58
/vnt_upload/shholders/07_2020/BAOCAOTAICHINH_QUY_2.pdf
Annual Report 2019
21/04/2020, 09:25