Video clip » Video kỷ niệm 10 năm thành lập CN Đà Nẳng (Phần 2)

" name="url"/> " file="" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" quality="high" type="application/x-mplayer2"/>