Bảng lưu chuyển tiền tệ

16:53 | 17/04/2014

 

Bảng cân đối kế toán

16:47 | 17/04/2014

 
Thu_moi_hop_co_dong.jpg

THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG

09:48 | 28/03/2014

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014.