CN ĐÀ NẲNG

Email :   donanewtowerdn@vnn.vn

Phòng Giám đốc :  0511.2240798

Phòng Bán hàng : 0511.3674928

Phòng Kế Toán : 0511.3674928

Fax : 051.13674929 

Giám đốc :  Ông Hồ Đình Huy

Video KD hoạt động của CN Đà Nẳng ->   www.youtube.com/watch 

Video Kỷ niệm 10 năm thành lập CN Đà Nẳng phần 1 ->

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch

 

 

 

 

 

 

 

Video Kỷ niệm 10 năm thành lập CN Đà Nẳng phần 2 ->http://www.youtube.com/watch?v=lZOB7D6QYrw


 

Trở lại trang danh sách